Algemene Verkoopvoorwaarden Stichting Planet Prosperity Foundation

Artikel 1 – Toepasselijkheid van deze verkoopvoorwaarden                       

1.1                  
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen enerzijds de Stichting Planet Prosperity Foundation (“de Stichting”) en anderzijds de afnemer van het boek Revolutie met recht (“de Afnemer”).


Artikel 2 - De overeenkomst                       

2.1                  
De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het boekaanbod van de Stichting, van welk aanbod deze algemene voorwaarden deel uitmaken. Aanvaarding van het aanbod vindt plaats door het doen van een bestelling door de Afnemer.


Artikel 3 – Levering en herroepingsrecht                       

3.1                   
Als plaats van levering geldt het adres in Nederland of België dat de Afnemer bij de bestelling aan de Stichting kenbaar heeft gemaakt.

3.2                   
Vanaf de bezorging van het boek heeft de Afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgaaf van redenen schriftelijk te ontbinden gedurende een termijn van 14 dagen. Indien de Afnemer tot ontbinding over gaat zal hij het boek onbeschadigd, in de originele staat en verpakt in (tenminste met de originele verpakking vergelijkbare) beschermende verpakking, binnen genoemde 14 dagen aan de Stichting retourneren.

Terugzending aan de Stichting dient te geschieden op het adres postbus 131, 6200 AC te Maastricht. De kosten van terugzending zijn voor de Afnemer. Indien de Afnemer een bedrag aan de Stichting betaald heeft, zal de Stichting dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de ontvangst van het teruggezonden boek, restitueren.

3.3
Het risico van beschadiging van het boek berust bij de Stichting tot het moment van bezorging aan de afnemer. Indien de Afnemer bij bezorging een beschadiging constateert, zal hij de Stichting daarvan onverwijld op de hoogte stellen.

3.4
De Stichting streeft er naar bestellingen binnen 10 werkdagen of zoveel eerder als mogelijk uit te voeren. Indien de verzending vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Afnemer hiervan uiterlijk 20 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden en daarmee van de koop af te zien. In geen geval is de Stichting jegens de Afnemer aansprakelijk voor vertraging of onmogelijkheid van levering.

 

Artikel 4 - Factuur en betaling

De factuur zal worden meegezonden met de toezending van het boek. De factuur dient door de Afnemer te worden voldaan binnen 14 dagen na ontvangst. In geval van wanbetaling heeft de Stichting het recht om de vooraf aan de Afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten en rente in rekening te brengen, behoudens wettelijke beperkingen.

 

Artikel 5 – Toepasselijk recht

Op de overeenkomst tussen de Stichting en de Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.